W ramach pomocy społecznej realizowane są zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie następuje w szczególności poprzez:

-  organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego w tym pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży.

    Prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania posiada każda osoba, która jest tego pozbawiona. Doraźnie lub okresowo udziela się jej pomocy w postaci gorącego posiłku z powodu braku możliwości zapewnienia sobie go własnym wysiłkiem – art.48. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np ośrodki interwencji kryzysowej).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020

W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podjęte zostały przez Radę Gminy Szczaniec uchwały:

  1. Uchwała Nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  2. Uchwała Nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Beneficjentami tego programu są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego czyli: 

1164,00 zł dla osób samotnych 

900,00 zł w przypadku rodziny.