Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania komisji:

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 2277).

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

  • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Brańsk);
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Procedura zobowiązania do leczenia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne lub instytucje,
  • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcę,
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco- motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczańcu odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca.

Posiedzenia odbywają się w budynku Urzędu Gminy, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec.

Przewodnicząca Komisji: Marta Obst

Zastępca Przewodniczącej: Marlena Derda

Sekretarz Komisji: Elżbieta Baranowska

Członek Komisji: Magdalena Jagiełło

Numer kontaktowy: 68 34 107 07

Link pomocowy:

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/51-gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

 

Na terenie Gminy Szczaniec można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Szczaniec w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca.

Termin wizyty prosimy uzgadniać w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczaniec osobiście lub telefonicznie 68 34 10 700.