Program Operacyjny pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) / Centrum Usług Społecznych (CUS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

/_portals_/opsszcz.samorzad.pl/CKFiles/PO_PŻ.docx