Stypendium szkolne przysługuje znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom: szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -zarówno publicznych jak i niepublicznych - nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia w przypadku, gdy dochód netto na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego nie przekracza 600,00 zł.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

• kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz osób innych.