Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczańcu powołany został  05 lipca 2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Szczaniec Nr 24/11.

 

Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunków jego funkcjonowania określone zostały w Uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2010r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szczaniec.

 

Procedurę Niebieskiej Karty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września  2011r.

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Marta Obst – dyrektor CUS

Wiceprzewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Katarzyna Wieczór – pracownik socjalny

Centrum Usług Społecznych w Szczańcu

ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

Telefon: 0 68 34 107 10 lub 0 68 34 107 11