Logo OPS Szczaniec

News

News zdjęcie id 121

OFERTA PRACY!

18.06.2020

Dyrektor  Centrum Usług Społecznych  w Szczańcu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko Pracownika Socjalnego w Centrum Usług Społecznych w Szczańcu

 

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

1)  obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. l16 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  1. pedagogika
  2. pedagogika specjalna
  3. politologia
  4. polityka społeczna
  5. psychologia
  6. socjologia
  7. nauki o rodzinie
 4. lub posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 5. otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie                                                                     pracownik socjalny
 1. otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna
 1. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego
 2. przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego

3) nieposzlakowaną opinię,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych Microsoft Word, Excel.
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 4. mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej,
 5. prawo jazdy kat. B
 6. samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na stres

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i negatywnych skutków zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
 5. udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego

 

 

V. Termin i sposób składania ofert:

 

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub przesyłki pocztowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych  w Szczańcu lub pocztą na adres:

 

Centrum Usług Społecznych

ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

cus@szczaniec.pl

 

w terminie do 20.07.2020r.  

 

VI. Informacje dodatkowe:

Przewidywany termin zatrudnienia – 01.08.2020r.

Zatrudnienie na pełen etat – umowa na zastępstwo

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Centrum po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Obst  - Dyrektor Centrum Usług Społecznych, tel. 683410711

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Społecznych w Szczańcu (adres: 66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30, e-mail: cus@szczaniec.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
  2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

OPS Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.